นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ในการเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการประพฤติและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค

คณะกรรมการจึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้นมา เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรอันส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตบริษัทฯ อย่างยั่งยืน