วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพและความงาม ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนา“สารสกัดจากธรรมชาติ”ของไทยโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

พันธกิจ

มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดในศตวรรษที่ 21
มุ่งส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยด้านสารสกัดจากธรรมชาติของนักวิจัยไทย
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม
ขยายช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและทันสมัย
เพิ่มคุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
มุ่งเน้นให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
มุ่งสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
ดําเนินการด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคํานึงถึงผลที่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมจะได้รับ ภายใต้นโยบายธุรกิจสีขาว
มุ่งเน้นการใช้ความคิดริเริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและผู้ร่วมงานของบริษัท
รับผิดชอบต่อสังคมในการดําเนินธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

คุณภาพเป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร

วิจัย พัฒนา และจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพ จากสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น มังคุด ใบบัวบก งาดํา ฝรั่ง และโปรตีน สกัดจากถั่วเหลือง ให้มีคุณสมบัติในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกาย เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ
วิจัย พัฒนา และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเสริมความงาม จากสารสกัดจากธรรมชาติ
มุ่งมั่นทํางานขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเพิ่มคุณภาพชีวิตของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดําเนินธุรกิจด้วยนโยบายธุรกิจสีขาว