ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13/03/2567 ประเภท: XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,621
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
96.59

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 13/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

3,275

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

32.17

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 13/03/2567

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ณ วันที่ 13/03/2567
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1. ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 295,849,300 49.31
2. นางอรุณี วิริยะจิตรา 92,204,144 15.37
3. นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์ 19,955,900 3.33
4. นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 13,919,100 2.32
5. คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ 12,818,169 2.14
6. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 8,584,300 1.43
7. นายชาญ วงศ์ชัชชาญ 6,320,000 1.05
8. นายนพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์ 6,269,449 1.04
9. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 5,212,187 0.87
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,070,761 0.85