นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สํารองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นําปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ในร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ อาทิ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันจ่ายปันผล ประเภท เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รอบผลประกอบการ
29 เม.ย. 2567 13 พ.ค. 2567 เงินปันผล 0.18* 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
03 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2566 เงินปันผล 0.1550 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
26 เม.ย. 2565 09 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.1234 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
26 เม.ย. 2564 10 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.12 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
27 เม.ย. 2563 11 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.0950 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
25 เม.ย. 2562 10 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.1549 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
17 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.0360 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
25 เม.ย. 2560 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.0430 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

หมายเหตุ:
* ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567