ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
โครงสร้างรายได้ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงาม
โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดูแลสัตว์เลี้ยง
รายได้รวม
กำไรสุทธิ & อัตรากำไรสุทธิ
ข้อมูล ณ 2562 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 629.76 696.78 680.53 680.15 704.72
หนี้สินรวม 50.57 101.31 85.54 69.64 92.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 579.19 595.46 594.99 607.98 609.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 254.33 257.54 239.20 264.87 309.54
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 0.79 7.60 -0.28 0.61 1.26
กำไรสุทธิ 57.90 69.98 68.70 80.92 107.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.12 0.11 0.13 0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.17 13.20 12.54 14.85 19.33
ROE(%) 9.70 11.91 11.54 13.45 17.66
อัตรากำไรสุทธิ(%) 22.77 27.17 28.72 30.66 35.13