ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คุณปวัสวรรณ นิยมแก้ว

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 6464 888 ต่อ 4882 หรือ 02 6464 882
อีเมล์ : pnapco@yahoo.com