นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นคว้าคุณสมบัติใหม่ๆ ของพืชกินได้ที่หาได้ในประเทศไทยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยโดยอาศัยความร่วมมือจากนักวิจัยในสาขาต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัยอื่นๆ อันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับพืชกินได้ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

นวัตกรรมของ APCO ที่วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชกินได้ของไทยที่สอดคล้องไปกับโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Economy Model)

  1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
  2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วนจากสารสกัดผลส้มแขก HCA
  3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสร้างสมดุลภูมิคุ้มกันจากสารสกัดมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก
  4. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วัฒนชีวา” เพื่อการย้อนวัย ชะลอวัย พัฒนาจากนวัตกรรมในข้อ 3
  5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำบัดมะเร็งและเชื้อไวรัสของสัตว์เลี้ยง พัฒนาจากนวัตกรรมในข้อ 3
  6. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งและเอดส์จากสารสกัดมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง ใบบัวบก