ด้านเศรษฐกิจ

การดำเนินการด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร แบ่งกิจกรรมการดำเนินการหลักได้ดังนี้

ผลประกอบการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างคุณค่า

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดย ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายธุรกิจสีขาวตามข้อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดมาตลอด นับแต่เริ่มดำเนินกิจการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น โดยนำบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption “CAC”) เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนด นโยบายการต่อต้านทุจริตไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่จะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ เพื่อมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้นโยบายเดียวกัน ตลอดถึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นต่อการต่อต้านการทุจริต

ดูทั้งหมด

การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทประกาศใช้นโยบาย ส่งเสริมการประกอบกิจการและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีมาตรฐาน คุณภาพ เป็นธรรม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวมพึงได้รับอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซด์ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจึงจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ โดยจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานขึ้นทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยง การวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นประจำโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ มอบหมายให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน รวมถึงการปลูกฝังให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นคว้าคุณสมบัติใหม่ๆ ของพืชและสมุนไพรที่หาได้ในประเทศไทย เพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ มาโดยตลอด ในขณะเดียวกัน APCO มุ่งตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพของคนยุค New Normal โดยการพัฒนานวัตกรรม “วัฒนชีวา” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัย APCO ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในยุคนี้