การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567