ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บํารุงสุขภาพและความงามที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมือกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รวมทั้งทีมงานจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและหน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อทําการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และได้รับการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา รวมทั้งมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับรอง

บริษัทฯ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง ( MultiChannel Marketing ) สําหรับลูกค้าในประเทศ บริษัทฯ จัดจําหน่ายผ่านช่องทางการตลาดแบบตัวแทนจําหน่าย (Sales Agent) ช่องทาง Dropship และ ช่องทาง Bim Health Center ซึ่งเป็นศูนย์บริการผู้บริโภคที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Operation BIM เป็นผู้ให้คําปรึกษา มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับการดูแลรูปร่างและสุขภาพร่างกาย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสํานักงานสาขาจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาหาดใหญ่ สาขาชลบุรีสาขารัชดาภิเษก และสาขาเอสพลานาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดจําหน่ายไปยังตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอเมริกา เป็นต้น

สาขาในประเทศไทย
ตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์