การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ APCO
ภาพรวม

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนากรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติ และแนวทางการดำเนินงานในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

APCO มีเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดย APCO ได้ประเมินความสอดคล้องของประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กรเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ
 • ผลประกอบการที่ดี
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างคุณค่า
ด้านสังคม
 • การพัฒนาและดูแลบุคลากร
 • สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 • ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 • การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการด้านพลังงานและ
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การบริหารจัดการน้ำ
 • การบริหารจัดการของเสีย
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน