นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายธุรกิจสีขาวตามข้อกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดมาตลอดนับแต่เริ่มดำเนินกิจการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน

โดยนำบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption “CAC”) เพื่อร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่จะไม่เรียก ไม่รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงพนักงานสามารถติดต่อ/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ การกระทําความผิด เหตุการณ์ทุจริตหรือต้องสงสัยว่าทุจริต หรือเรื่องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง ผ่านทางจดหมาย หรือ เว็บไซด์ของบริษัทฯ โดยผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

ช่องทางการร้องเรียน