ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรบริษัทฯ แบ่งกิจกรรมการดำเนินการหลักได้ดังนี้

การดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านพลังงานและการเปลี่่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการของเสีย

การดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เติบโตยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจจึงกำหนดแนวทางให้กิจกรรมทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าดำเนินไปโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุด รวมทั้งร่วมส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท้องถิ่น และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยตระหนักว่า การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนับเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น อีกด้วย

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า พร้อมปกป้องและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจด้วยการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนากระบวนการผลิต (PROCESS) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง