ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมถึงพนักงาน สามารถติดต่อ/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในเรื่องการกระทําความผิด เหตุการณ์ทุจริตหรือต้องสงสัยว่าทุจริต เรื่องที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

  • ยื่นด้วยตนเองต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท หรือ
  • ส่งทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จํากัด (มหาชน) 84/3 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000 หรือ
  • ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ผ่านทางแบบฟอร์มการร้องเรียนด้านล่างนี้
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น