Social Activities
23 February 2023

โครงการรณรงค์ “Bye Bye HIV”

ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2564 คณะนักวิจัยไทยได้จัดประชุมประกาศความสำเร็จ ของนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ในการทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ตรวจไม่พบเชื้อ โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเป็นครั้งแรกของโลก โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อธิบดีกรมการแพทย์ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ นักวิชาการกรมการแพทย์ และ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนจำนวนมาก

หลังจากนั้น คณะนักวิจัยไทย ได้เผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว แล้วทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV นำไปใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป จนสามารถทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อจากทุกวงการและทุกระดับทั่วประเทศ ประสบความสำเร็จและได้เข้ามาให้สัมภาษณ์เป็นความรู้และกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อรายอื่นๆ ปัจจุบันนี้เริ่มมีแพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อส่งผู้ติดเชื้อเข้ามารับคำปรึกษาจนประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วแล้ว

บัดนื้ คณะนักวิจัยไทยมีประสบการณ์จนสามารถกำหนดขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ติดเชื้อ HIV นำนวัตกรรมนี้ไปใช้จนตรวจไม่พบเชื้อแล้ว

ในวันเอดส์โลกปีนี้ คณะนักวิจัยไทยจึงจะเริ่มรณรงค์ โครงการ “Bye Bye HIV” ในกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ สามารถประสบความสำเร็จในการจัดการกับปัญหา HIV แล้วมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ โดยไม่ต้องพึ่งพายาต้านไวรัสที่มีผลข้างเคียงต่อไป พร้อมทั้งกำหนดโครงการร่วมกับมูลนิธิ “พอ” ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่มีความประสงค์จะ Bye Bye HIV ทุกราย จาก มูลนิธิสิทธิเด็ก บ้านแกร์ด้า, มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ บ้านโฮมฮัก และ มูลนิธิอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น