Our Scientists
Assoc. Prof. Dr. Preeya Leelahagul
Assoc. Prof. Dr. Preeya Leelahagul
Experience
 • อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนศาสตร์ระดับ ปริญญาโทและเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Award
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล ของ สมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๓
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒
Publication
 • Teaching nutrition to graduate students of Graduate Program in Nutrition (MS and Ph.D degree), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
 • Providing nutrition service including body composition analysis and nutritional therapy related to diet-related chronic diseases, eg, obesity, dyslipidemia, diabetes mellitus, hypertension, hyperuricemia, osteoporosis, and cancer.
 • Conducting nutrition research in the areas of diet-related chronic diseases protein, amino acids, fat and body composition parameters, as well as body composition in health and diseases.
Work experience in health promotion using principles of nutrition therapy
 1. โครงการ “หยุดยั้งโคเลสเตอรอล หัวใจไม่พัง” ให้กับประชาชนที่มีโคเลสเตอรอลสูง ในเลือด
 2. โครงการ “ควบคุมน้ำหนัก ลดปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ” ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
 3. โครงการ “หุ่นสวยสุขภาพดี” ให้กับ พนักงาน TOT
 4. โครงการทัวร์นี้เพื่อคุณ สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง
 5. โครงการ train the trainer ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายประกง เรื่อง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 6. โครงการ “แม่พิมพ์โภชนาการ” ให้กับ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 7. โครงการ “วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” และ “ผู้บริหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ให้กับ ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนเฉลิม-พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม และ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รวม 36 โรงเรียน
 8. โครงการ “MWITS วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ให้กับ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 9. บรรยายให้กับองค์กรต่างๆเกี่ยวกับโภชนบำบัดมานานกว่า 25 ปี
 10. แต่งหนังสือ “อร่อยได้ อร่อยดี ไม่มีอ้วน” สำหรับประชาชนทุกระดับเพื่อการ ลด ควบคุมน้ำหนักด้วยหลักการโภชนบำบัดที่ถูกต้อง ทันสมัย ได้ผลดี และไม่สิ้นเปลืองไปกับผลิตภัณฑ์หลากหลายที่โฆษณาชวนเชื่ออยู่มากมาย
 11. โครงการ “อ้วนได้ ลดได้ ง่ายนิดเดียว” เพื่อให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้องทันสมัยเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกระดับเข้าถึงโภชนบำบัดได้ง่ายๆ ด้วยบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ผ่านทาง SMS ซึ่งเป็นบริการแรกของประเทศไทย (ปัจจุบันงดบริการแล้ว)
 12. เปิด website บริการความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปด้านโภชนาการ มีบทความวิชาการ สาระน่ารู้ ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ www.waisaihealth.com
 13. สร้างกลุ่มใน Fcebook ภายใต้ชื่อ Facebook/กลุ่มวัยใส ใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่ทำ รับสมัครสมาชิกกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำปรึกษา
 14. เปิดบริการคลินิกสร้างเสริมสุขภาพ ด้านโภชนบำบัด ทุกวันพุธ- พฤหัสบดี 8.30 – 11.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการด้านโภชนบำบัดสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับบริการได้ทันที ไม่ต้องใช้บัตรโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนหันมาสนใจการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ลดและงดการใช้ ยา ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาต่างๆที่เกินความเป็นจริง
 15. ร่วมกับ NECTEC โครงการ SizeThailand จัดทำ Website “ อาหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้ามาประเมินภาวะโภชนาการของตนเอง ติดตามผล ลงข้อมูล และรับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะด้านโภชนบำบัดสำหรับตนเองได้ และนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพที่โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ
 16. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดบรรยาย อบรม สาธิต เกี่ยวกับโภชนบำบัด โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร ให้กับสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศ มีทั้งโครงการระยะสั้น และ โครงการต่อเนื่อง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์การเกษตรต่างๆ
 17. ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร ลำพระเพลิง นครราชสีมา จัดบรรยาย อบรม สาธิต เกี่ยวกับโภชนบำบัด โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร ให้กับสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ปีละ 2 ครั้ง กพ. และ กย. ของทุกปี ครั้งละประมาณ 350 คน ภายใต้โครงการสหกรณ์สดใส ใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล
 18. ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร แม่จัน เชียงราย จัดบรรยาย อบรม สาธิต เกี่ยวกับโภชนบำบัด โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร ให้กับสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ปีละ 1 ครั้ง มค. ของทุกปี ครั้งละประมาณ 750 คน ภายใต้โครงการสหกรณ์สดใส ใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล
 19. ร่วมกับสำนักงานแพทย์ บริษัทขนส่ง จำกัด จัดบรรยาย อบรม สาธิต เกี่ยวกับโภชนบำบัด โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร ให้กับพนักงานบริษัทฯ และติดตามประเมินผลทุกปี ปีละ 8 ครั้งๆละประมาณ 160 คน ภายใต้โครงการ บขส.สดใส ใส่ใจสุขภาพ โดย รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล
 20. โครงการ “KVIS วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ให้กับ นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 2558-ปัจจุบัน
 21. โครงการ “VISTEC SMART HEALTH SMART LIFE PROJECT” ให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร สถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง 2559-ปัจจุบัน
 22. โครงการ “อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” สำหรับบุคลากรรามาธิบดี มกราคม 2561-กันยายน 2562
 23. โครงการ “กลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก” สำหรับบุคลากรรามาธิบดี ตค. 2562-ปัจจุบัน
 24. โครงการ “พบแพทย์ช่องทางพิเศษ สำหรับบุคลากรรามาธิบดี ที่มีภาวะอ้วนรุนแรง มีนาคม 2562-ปัจจุบัน
 25. โครงการ Get Healthy SMC บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2562
 26. โครงการ FPO Get Healthy - Live Well : กินถูกหลัก รักออกกำลังกาย ห่างไกลโรค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563.
Publication (2010-Present)
 1. ปรียา ลีฬหกุล. ภาวะกระเดียดกรด. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2554;11: 85-6.
 2. Leelahagul P, Chupongsert C. Attitudes and behavior related to sugar consumption among people living in the Bangkok Metropolitan area. The Journal of Displinary Net works 2012;1:130-7.
 3. ปรียา ลีฬหกุล. การแปรรูปอณูของคาร์นิทีน. วารสารเครือข่ายสหวิทยาการ 2555;1:362-72.
 4. ปรียา ลีฬหกุล. น้ำมะพร้าว. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2556 ; 13 :270-274.
 5. Suttikomin W, Leelahagul P, Klawisait K, Ponchai W. Serum Uric Acid Levels of Secondary School-Age Students in Northern and Southern Regions of Thailand In: Granada AG, Plampona JAM, editors. Abstracts 20 th International Congress of Nutrition Sep 15-20; Granada, Spain 2013. Ann Nutr Metab 2013;63(suppl 1):1172
 6. Puengputtho W, Leelahagul P, Klawisait K, Thongsuk N, Janthranant G, Hoiyeephoo K. SALT INTAKE AND SALT REDUCTION IN SECONDARY SCHOOL-AGE STUDENTS OF PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE CHIANGRAI (REGIONAL SCIENCE SCHOOL) In: Granada AG, Plampona JAM, editors. Abstracts 20 th International Congress of Nutrition Sep 15-20; Granada, Spain 2013. Ann Nutr Metab 2013;63(suppl 1):1229
 7. Satoh S, Leelahagul P, Khamvang S, Chaiwut N EFFECT OF OBESITY ON SELF- ESTEEM IN SECONDARY SCHOOL-AGE STUDENTS OF NORTHERN REGION OF THAILAND. In: Granada AG, Plampona JAM, editors. Abstracts 20 th International Congress of Nutrition Sep 15-20; Granada, Spain 2013. Ann Nutr Metab 2013;63(suppl 1):1285.
 8. Leelahagul P, Klawisait K, Kongpun P, Udomlap J, Janthranant G, Hoiyeephoo K. SEGMENTAL BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS IN NORTHERN THAI SECONDARY SCHOOL-AGE STUDENTS (PCCCR) In: Granada AG, Plampona JAM, editors. Abstracts 20 th International Congress of Nutrition Sep 15-20; Granada, Spain 2013. Ann Nutr Metab 2013;63(suppl 1):1426.
 9. Leelahagul P, Hoiyeephoo K, Klaviset K, Watcharintarangkun P,, Boonprasert R, Wongnatkul P, Ponchai W,Thrupkaew M, Tanan V. Waisaihealth Program (WHP) for boarding school to prevent and reduce the severity of diet-related chronic diseases. IUHPE Pattaya, Thailand 25-29 Aug, 2013.
 10. Leelahagul P, Srisuwan S, Putthawattana P. Health promotion by CHEeR Nutrition Clinic at Ramathibodi Hospital. IUHPE Pattaya, Thailand 25-29 Aug, 2013.
 11. Leelahagul P, Bovornkitti S. Obesity. Buddhachinaraj Medical J. 2014;30:382-3.
 12. Bovornkitti S, Leelahagul P. Bad breath and diseases. Thammasat Med J. 2014;14:254- 287.
 13. Leelahagul P, Bovornkitti S. Plasma adipokine levels in Thais. Asian Pac J Allergy Immunol 2015;33:59-64.
 14. ปรียา ลีฬหกุล. น้ำตาลและตัวชี้ วัดชราภาพ. พุทธชินราชเวชสาร 2558;32:88-90.
 15. ปรียา ลีฬหกุล, วุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ, สมชัย บวรกิตติ. การศึกษาแอดิปสินในน้ำเลือดคนไทยในพื้นที่มีสายแร่ใยหิน จังหวัดอุตรดิตถ์. พุทธชินราชเวชสาร 2559;33:41-6.
 16. ธีรภาพ ปานคล้าย, ปรียา ลีฬหกุล. ประสิทธิผลของการดื่มอาหารทางการแพทย์ เจ็น-ดีเอ็ม® ขนาดพกพา (40 กรัม) ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของพนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด. รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 11-12 ก.ค. 2559 ที่ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. S 398-411.
 17. จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง, ปรียา ลีฬหกุล. ประสิทธิผลของน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมส้มแขกต่อการลดน้ำหนักในหญิงอ้วน. รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 11-12 ก.ค. 2559 ที่ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. S 189-202.
 18. วิทวัส สัจจาพงษ์, ปรียา ลีฬหกุล. ผลของการบริโภคอาหารโปรตีนสูงต่อน้ำหนักตัวและมวล กล้ามเนื้อในวัยรุ่นชาย. รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 11-12 ก.ค. 2559 ที่ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ. S 864-76.
 19. ปรียา ลีฬหกุล. น้ำตาลทรายไม่ร้ายอย่างที่คิด. วารสารราชบัณฑิตยสภา 2560;42:224-6.
 20. สุภิญญา ธีรฐิติธรรม, ปรียา ลีฬหกุล, สุปิยา เจริญศิริวัฒน์, พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ, กิจจา กล้าวิเศษ, นฤพล ทองสุข. ประสิทธิภาพของการให้โภชนบำบัดโดยใช้โปรแกรม “อาหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค).รายงานการประชุมวิชาการ การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” 10 พย. 2560. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
 21. Suttikomin W, Leelahagul P, Khamvang S, Chaimongkol C, Chaiwut N. Obesity and Serum Uric Acid in Secondary School-Age Students of Srinagarindra The Princess Mother School, Phayao. Indian J Public Health 2018;68:133-7.
 22. Sajjapong W, Leelahagul P, Pongphibool S, Thongsuk N. Effect of resistance training exercise combined with high protein diet on body weight and muscle mass in underweight adolescent males. Mal J Nutr 27(1): 041-052, 2021
 23. Nantanawut T, Leelahagul P, Taweewongsounton A, Puengputtho W, Bovornkitti S. Telomere Length in Various Age Groups of Normal-Body Weight Thais and Obese Thais. Asian Med J and Alt Med 2022;2:144-52.
 24. Winson P, Leelahagul P, Taweewongsounton A, Puenputtho W, Bovornkitti S, Poungvarin N. Telomere length in Thai Buddhist monks and Thai males aged 40 years and above. Mal J Nutr 2022:28:383-93.