Contacts

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

Other information

Other information:
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
Address: 84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
Telephone: 053 581 374
Fax: 053 581 375
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สาขารัชดาภิเษก
Address: อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 เลขที่ 121/33-34 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: 0-2646-4888
Fax: 0-2646-4898-9
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเอสพลานาด
Address: อาคารศูนย์การค้าเอสพลานาด ห้องเลขที่ 317 ชั้นที่ 3 เลขที่ 99 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail:
Telephone: 0-2660-9011
Fax:
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเชียงใหม่
Address: 61/5 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail:
Telephone: 0-5335-8276-7
Fax: 0-5335-8277
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาชลบุรี
Address: 170/126-128 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
E-mail:
Telephone: 0-3845-5025-6
Fax: 0-3845-5026
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาสุราษฎร์ธานี
Address: 251/6 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
E-mail:
Telephone: 0-7728-8013, 0-7728-8690, 0-7727-3199
Fax: 0-7728-9282
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานขาย หาดใหญ่ จ.สงขลา
Address: 20,22 ถ.โชติวิทยกุล 5 ตลาดนัดอาเชียนเทรด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail:
Telephone: 074-559-464-5
Fax: 074-559-464

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.